GDPR

safety

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli navštíviť webovú stránku advokátskej kancelárie Wiedermann & partners s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 47 353 546, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 24700/S.

 

korešpondenčná adresa:
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

emailová adresa:
info@wpsk.eu

tel. kontakt:
+421 948 192 076

 

Osobné údaje našich súčasných aj potencionálnych klientov (záujemcov o právne služby) uchovávame a spracúvame v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom poskytovania právnych služieb (uzavretím Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s našou kanceláriou, resp. predložením individuálnej sprievodnej dokumentácie) spravidla v rozsahu Vaše meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje, bankové spojenie, informácie o Vašich majetkových pomeroch, spracúvame výhradne na účely plnenia vyššie uvedenej Zmluvy. V tejto súvislosti môžeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnej zákonom definovanej miere poskytnúť tretím osobám (najčastejšie orgánom verejnej moci a našim overeným dodávateľom služieb, ktoré sú priamo potrebné na riadne zabezpečenie želaného právneho servisu alebo na jeho zefektívnenie). Uchovávame ich počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho zániku.

 

Údaje, ktoré sme získali, keď ste navštívili našu webovú stránku www.wpsk.eu, sa ukladajú do tzv. logfile súboru v našom systéme. Ide predovšetkým o IP adresu Vášho zariadenia, dátum a čas návštevy našej stránky, názov  a URL vyžiadaných dát, ako aj predchádzajúcej navštívenej stránky, používaný browser a prípadne operačný systém Vášho zariadenia. Tieto údaje nám slúžia k vyhodnocovaniu návštevnosti stránky a jej podstránok a v konečnom dôsledku na vylepšovanie obsahu a zabezpečovanie pohodlného využívania našej stránky. Takto získané údaje nepárujeme s údajmi konkrétneho užívateľa a preto nedochádza k identifikácii jednotlivých návštevníkov našej stránky. Uchovávame ich po dobu 3 mesiacov po navštívení našej webovej stránky.

 

Kontaktný údaj v podobe Vašej platnej emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli so záujmom odoberať newsletter našej kancelárie, uchovávame do odvolania Vášho súhlasu. Odhlásenie sa z tejto služby je možné kedykoľvek prostredníctvom emailovej adresy info@wpsk.eu.

 

Podľa GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom a k informáciám o rozsahu a spôsobe ich používania, právo na ich opravu resp. aktualizáciu, právo na ich definitívne vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v súčasnosti nezamýšľame. Ak by takýto prenos v budúcnosti prichádzal do úvahy, budeme ho realizovať v súlade s GDPR tak, aby bola zabezpečená náležitá úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

 

Vaše prípadné otázky k vyššie uvedeným pravidlám spracovania osobných údajov Vám radi podrobne zodpovieme. Kontaktnou emailovou adresou je info@wpsk.eu