KONTAKT

advocat

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Wiedermann & partners s.r.o.

lokalita

sídlo kancelárie
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica

telefon

+421 948 192 076
E-mail: office@wpsk.eu

data

IČO: 47 353 546
DIČ: 2023838531
IBAN: SK08 8330 0000 0025 0165 4781

followDown

Spoločnosť Wiedermann & partners s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 353 546, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24700/S, je spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.

Naša advokátska kancelária je pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti poistená spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, IČO: 00 585 441, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 79/B, s limitom poistného plnenia v sume 1.500.000,- EUR. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ.