KONTAKT

advocat

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Wiedermann & partners s.r.o.

lokalita

sídlo kancelárie
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica

telefon

+421 948 192 076
E-mail: office@wpsk.eu

data

IČO: 47 353 546
DIČ: 2023838531
IBAN: SK08 8330 0000 0025 0165 4781

followDown

Spoločnosť Wiedermann & partners s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 353 546, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24700/S, je spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.

Naša advokátska kancelária je pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti poistená spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 757/B, s limitom poistného plnenia v sume 1.500.000,- EUR. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ.