.

Úradný (súdny) preklad

Úradný resp. súdny preklad, nazývaný tiež ako preklad s okrúhlou pečiatkou alebo overený (oficiálny) preklad, je prekladateľom písomne vyhotovený prekladateľský úkon, zviazaný trikolórou s pôvodným dokumentom určeným na preklad a opatrený odtlačkom úradnej pečiatky. Úradná (okrúhla) pečiatka obsahuje meno prekladateľa, štátny znak a odbor prekladateľa (konkrétny cudzí jazyk), pričom používať ju je oprávnený len prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR a to v zmysle ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Overenie aktuálnosti zápisu prekladateľky JUDr. Evy Priehodovej v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR (potrebné kliknúť na sekciu „Prekladatelia“ a zadať meno alebo evidenčné číslo prekladateľky 971294 do ponúkaného vyhľadávača)

.

ZAMERANIE A DRUHY
PREKLADANÝCH DOKUMENTOV

 • ÚRADNÉ DOKUMENTY, ADMINISTRATÍVA
 • PRÁVO – ODBORNÁ TERMINOLÓGIA VŠETKÝCH PRÁVNYCH OBLASTÍ
 • EKONOMIKA, FINANCIE, DANE
 • OBCHOD, MANAŽMENT
 • MARKETING
 • INÉ ODBORY SPOLOČENSKOVEDNÉHO CHARAKTERU
 • DOPRAVA, LOGISTIKA
 • všetky druhy zmlúv a súvisiacich dokumentov (najčastejšie: kúpna zmluva, nájomná zmluva, pracovná zmluva, zakladateľská listina / spoločenská zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere, spotrebiteľská zmluva, obchodné podmienky, zmluva o prevode obchodného podielu, protokoly o prevzatí)
 • úradmi / inými inštitúciami / osobami vydané dokumenty (výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list, potvrdenie o pobyte, doklady ku kúpe vozidla – technický preukaz a certifikát konformity, faktúry, dodacie listy, prepravné listiny, potvrdenia a dokumenty týkajúce sa zamestnania, potvrdenia a listiny týkajúce sa štúdia vrátane vysvedčení o maturitnej skúške, vysvedčení o štátnej skúške, diplomov a certifikátov, ďalej osvedčenia, rozhodnutia, splnomocnenia etc.)
 • akékoľvek dokumenty generované v rámci prípravného alebo súdneho konania (zápisnice o výsluchoch osôb, znalecké posudky, sťažnosti, odpory, odvolania)
 • rozhodnutia orgánov verejnej moci j. súdov, prokuratúra, samosprávy a pod. (rozsudky, platobné rozkazy, trestné rozkazy, uznesenia, rozhodnutia)
 • zápisnice, protokoly, prehlásenia, obchodná korešpondencia, daňové doklady, účtovné doklady a ďalšie listiny, súvisiace so vznikom a činnosťou obchodných spoločností

vzdelanie

 • Odborná skúška prekladateľa (nemecký jazyk), MS SR v spolupráci s Justičnou akadémiou SR
  Pozn.: vypracovávanie komerčných (neúradných) prekladov od roku 2007

  2015
 • Odborné minimum prekladateľa,
  Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  2015
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Rigorózna skúška

  2011
 • Právnická fakulta Univerzity Hamburg (Nemecko)
  študijný štipendijný pobyt

  2006 - 2007
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
  Magisterské štúdium

  2003 - 2008
 • Odborná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka pre spoločenskovedný odbor,
  Štátna jazyková škola v Trenčíne

  2003
 • Deutsches Sprachdiplom II. Stufe,
  Stála konferencia Ministerstva kultúry krajín Spolkovej republiky Nemecko

  2003

Odmena

je určovaná individuálne dohodou alebo počítaná v zmysle ustanovení Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Máte záujem o individuálnu  cenotvorbu? 

Kontakt

JUDr. Eva Priehodová,
advokátka, súdna prekladateľka
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 42 396 174
DIČ: 1076014676
Nie som platca DPH

číslo advokátky v SAK: 7100
číslo prekladateľky v Zozname
vedenom MS SR: 971294

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK26 5600 0000 0079 8561 9001